Lốp đặc xe nâng 6.50-10 Solid industrial

Lốp đặc xe nâng mã 6.50-10 lắp bánh sau xe nâng 3.5 tấn/ vỏ đặc xe nâng